Nasz sklep korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zapoznaj się z polityką prywatności oraz polityką cookies.

Kategorie

Regulamin Sklepu Internetowego Blastnet

Sklep internetowy Blastnet prowadzony jest przez Zygmunta Gościniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gościniak Zygmunt Blastnet, ul. H. Sienkiewicza 18, 63-230 Witaszyce, NIP 6171142738, REGON 250905990, email : biuro@blastnet.pl

 

  I. Definicje.

 1. Klient(Kupujący) – przedsiębiorca, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego BastNet;

 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym http://sklepblastnet.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Zygmuntem Gościniakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gościniak Zygmunt Blastnet a Klientem, a zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 7. Sprzedawca - Zygmunt Gościniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gościniak Zygmunt Blastnet.

 

II. Informacje Ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://sklepblastnet.pl.

 2. Klientem Sklepu mogą być tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Sklep z uwagi na specjalistyczny charakter oferowanych produktów nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej.

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) .

 4. Sklep Internetowy BlastNet prowadzi sprzedaż produktów drogą elektroniczną. Przedmiotem sprzedaży są produkty specjalistyczne, takie jak serwery, systemy pamięci masowej i urządzenia sieciowe.

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych, tj. zastosowania przeglądarek Firefox, Mozilla, Opera lub Internet Explorer 6.0 lub nowszych, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.

 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sklepblastnet.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Dodatkowo Regulamin dostarczany jest nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 7. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 8. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

III. Składanie zamówień.

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy skierowaną do przedsiębiorcy nieoznaczonego w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Procedura złożenia zamówienia w sklepie Internetowym Blastnet rozpoczyna się od wyboru zamawianych Towarów przez Klienta poprzez ich dodanie do koszyka i wypełnieniu formularza zamówienia. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez odesłanie wiadomości zwrotnej do Klienta.

 3. W celach bezpieczeństwa transakcji Klient potwierdza swoje zamówienie, umowa sprzedaży zostaje zawarta a Sklep rozpoczyna procedurę realizacji.

 4. Ceny oferowanych towarów wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i uwzględniają podatek VAT. Cena towarów widniejąca przy składaniu zamówienia jest ceną wiążącą dla Sprzedawcy, której Sklep Internetowy nie może zmienić w trakcie realizacji zamówienia na niekorzyść Klienta.

 5. Kupujący wraz z towarem otrzymuje dowód zakupu w postaci faktury VAT.

 6. Sprzedawca zastrzega, iż w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia może odstąpić od zawartej umowy, co powoduje, że Klientowi zwracane są wszystkie koszta przez niego wyłożone.

 

IV. Dostawa i płatność.

 1. Koszt przesyłki wyliczany jest w tracie składania zamówienia i ponosi go Klient. Klient jest informowany o kosztach przesyłki kurierskiej lub pocztowej przed złożeniem zamówienia. Jest on uwarunkowany od wagi i gabarytów zamówionych towarów.

 2. Klient ma możliwość wyboru formy płatności. Dostępne formy płatności to zapłata przy odbiorze przesyłki (wysyłka za pobraniem) lub przelew na rachunek bankowy, którego numer podawany jest po złożeniu zamówienia.

 3. Towar wysyłany jest do Klienta w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia na adres wskazany przy składaniu zamówienia.

 

V. Odstąpienie od umowy.

 1. Klientowi, pomimo iż nie jest konsumentem sprzedawca udziela prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, co Klient może uczynić składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Zygmunta Gościniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gościniak Zygmunt Blastnet podany w niniejszym Regulaminie.

 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

 3. W razie odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń wzajemnych powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na adres Zygmunta Gościniaka podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy.

 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, z uwagi na to, iż zwrot świadczeń wzajemnych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, a nadto konieczne jest sprawdzenie czy przedmiot umowy jest w stanie niezmienionym

  

VI. Rękojmia.

 1. Zygmunt Gościniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gościniak Zygmunt Blastnet jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta.

 2. Klient, tj. podmiot nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację.

 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 4. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu. Zawiadomienie winno nastąpić w formie pisemnej, a przesłane listem poleconym.

 5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, chyba że kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie.

 6. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w niniejszym Regulaminie lub na adres email : http://sklepblastnet.pl

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni.

 8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, z uwagi na to, iż reklamacja musi być rozpatrzona, a dopiero po jej rozpatrzeniu może nastąpić zwrot świadczenia.


VII. Gwarancja.

 1. Klient otrzymuje od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, zgodnie z którym sprzedawca jako wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.

 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Szczegółowe postanowienia obejmuje karta gwarancyjna, z którą kupujący może zapoznać się przed dokonaniem zakupu, chyba że strony umówią się inaczej.

Karta gwarancyjna - pobierz

 

VIII. Postanowienia końcowe.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcąa Klientem - przedsiębiorcą zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę sprzedawcy.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Sprzedawca może zmienić obowiązujący Regulamin poprzez ogłoszenie jego treści na stronie Sklepu internetowego. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie co do umów zawartych po ogłoszeniu zmiany.


Ostatnio oglądano

No products

Menu

Porównaj 0